Sökning: "Sanna Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Sanna Eriksson.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ enkätundersökning om allmänt hälsotillstånd, psykosomatiska besvär och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk aktivitet; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; självtillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att psykosomatiska besvär ökar för ungdomar i Sverige. Detta kan leda till konsekvenser både för individ och samhälle. Studier visar även att majoriteten av ungdomarna inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet kan förutom fysiska fördelar även minska risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av nutritionens betydelse för hälsa hos personer med cancer : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Emma Lundmark; Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :cancer; experiences; health and nutrition; cancer; erfarenheter; hälsa och nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många människor. Var tredje svensk beräknas drabbas av sjukdomen. Cancerbehandlingen har utvecklats och fler överlever, däremot är behandlingen aggressiv och ger biverkningar som bland annat förändrar nutritionen. En av förutsättningarna för hälsa är tillräcklig nutrition. LÄS MER

 3. 3. Traduire les syntagmes nominaux et participiaux français en suédois : Une étude des changements grammaticaux basée sur une traduction d’un texte médical français en suédois

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sanna Landqvist; [2020]
  Nyckelord :Syntagmes nominaux; syntagmes participiaux; traduction; transpositions; Olof Eriksson;

  Sammanfattning : The present study is a constrative study of a French medical non-fiction text translated into Swedish. The aim of this study is to examine how French participle and noun phrases are translated into Swedish and thus how the two languages differ from each other. LÄS MER

 4. 4. Avvikelseområden inom intensivvården : En registergranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Emelie Persson; Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Patient safety; risk management; nursing; nursing care; critical care; Patientsäkerhet; avvikelserapportering; sjuksköterskeprofessionen; omvårdnad; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerheten brister ibland i vården men är så viktig för den enskilda individens mående och tillfrisknande, begreppet innebär att patienter inte ska komma till skada eller att vårdåtgärder uteblir som patienten är i behov utav. Olika faktorer kan påverka att oförutsedda händelser inträffar som kan medföra en patientsäkerhetsrisk, för att dessa faktorer skall kunna uppmärksammas rapporteras händelser in som avvikelser av involverad personal. LÄS MER

 5. 5. Att våga tala - En studie om lärares förhållning till språkligt självförtroende i engelskundervisningen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linda Eriksson; Sanna Kullberg; [2020]
  Nyckelord :språklig ångest; språkundervisning; målspråk; muntlig produktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur engelsklärare i årskurs 4 beskriver sin praktik och syn på språkundervisning med fokus på elevers språkliga självförtroende vid muntlig produktion på engelska. Utifrån relevant forskning och litteratur utformas en didaktisk modell som utgör teoretisk utgångspunkt i studien. LÄS MER