Sökning: "Sanna Frykman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Frykman.

  1. 1. Den ojämlika kärleken : En kvalitativ studie om könsrollernas betydelse för jämställdhet och förtryck inom det heterosexuella parförhållandet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Sanna Frykman; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER