Sökning: "Sanna Kraftling Wendin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Kraftling Wendin.

  1. 1. Kartläggning av interventioner gällande munhälsa för sköra äldre personer

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Sanna Kraftling Wendin; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Fler människor lever allt längre idag än tidigare vilket ökar andelen sköra äldre i befolkningen. Sköra äldre personer har nedsatt autonomi och har ofta stort omvårdnadsbehov. Det har visat sig att många sköra äldre personer har nedsatt munhälsa och ökat tandvårdsbehov, vilket kan leda till stort fysiskt och psykiskt lidande. LÄS MER