Sökning: "Sanna Lindstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Lindstrand.

  1. 1. Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? : En kvantitativ interventionsstudie

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Jenny Österman; Sanna Lindstrand; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att studera om yoga kan minska stress hos domstolshandläggare vid mark- och miljödomstolen i nacka tingsrätt. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett samband mellan den självuppskattade stressen och de fysiologiska testerna? Metod För att få bästa möjliga pålitlighet har två olika enkäter samt två olika fysiologiska tester används före- och efter interventionen. LÄS MER