Sökning: "Sanna Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Sanna Lundberg.

 1. 1. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens uppfattning om ledarskap : Salutogena hälsofaktorers påverkan på ledarskap i barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sanna Andersson; Fredrik Lundberg; [2019]
  Nyckelord :preschool teacher; interview study; educational leadership; salutogenic health factors; förskollärare; intervjustudie; pedagogiskt ledarskap; salutogena hälsofaktorer;

  Sammanfattning : När mediedebatten förskoleupproret kom visade de upp ett patogent synsätt på förskollärares arbetsvardag, verkligheten för förskollärare idag. Utifrån detta har vi valt att fokusera på förskollärarnas vardag utifrån det motsatta perspektivet, det salutogena perspektivet. LÄS MER

 3. 3. "Det är en glädje att se barnens språkutveckling tillsammans med andra vid måltiden" : Förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sanna Lundberg; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Måltid; Språkstimulering; Språkutveckling; Samtal; Förskollärare; Fenomenologi; Förskola; Rutinsituation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att synliggöra förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer på förskolan. Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats, där semistrukturerade intervjuer med förskollärare ligger till grund. Intervjuer har genomförts på fyra olika förskolor, med sex förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och dess påverkan på effektivitet En studie inom redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofia Larsson; Sanna Lundberg; Olivia Wigholm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Du får jättegärna uttrycka dig och alla lyssnar, men det kanske inte blir du som får bestämma" : En kvalitativ studie om barnets bästa och barnets delaktighet vid vårdnadstvister i högkonfliktfamiljer utifrån några familjerättssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linn Lundberg; Sanna Persson Kangas; [2016]
  Nyckelord :children; degree of participation; high-conflict family; custody investigations; barnets bästa; barnets delaktighet; högkonfliktfamiljer; vårdnadsutredning;

  Sammanfattning : Titel: “You can tell us and we will listen, but it is not certain that it is you who makes the final decision” A study about the best interest of the child and the child´s participation in high-conflict families in custody investigations from a family law socialworkers point of view.   This study examined how four social workers at municipal social service section responsible for family law issues interpret the concepts of children's best interests, the child's participation and high conflict families concerning issues of child custody investigations, from a qualitative perspective. LÄS MER