Sökning: "Sanna Lycken"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Lycken.

  1. 1. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

    Magister-uppsats,

    Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
    Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

    Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER