Sökning: "Sanna Modin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanna Modin.

 1. 1. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar av sitt deltagande i barns fria lek i förskolans verksamhet : - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanna Modin; Tove Söderback; [2016]
  Nyckelord :Barn; deltagande; fri lek; förskola; förskollärare; uppfattningar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER