Sökning: "Sanna Nomark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Nomark.

  1. 1. Representation av äldre i animerad långfilm : En kvalitativ innehållsanalys

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

    Författare :Sanna Nomark; Miriam Pålsson; [2018]
    Nyckelord :Elderly; Older adults; Characters; Representation; Portrayal; Film; Movie; Animation; Qualitative; Content Analysis; Semiotics; Äldre; Karaktärer; Representation; Porträttering; Film; Animation; Kvalitativ; Innehållsanalys; Semiotik;

    Sammanfattning : Det finns få studier om äldre karaktärer i animerade filmer. Studierna som gjorts visar att äldre karaktärer har porträtterats på ett oproportionerligt negativt sätt. Dessa studier är nu över tio år gamla och därför behövs ny forskning som undersöker hur äldre representeras. LÄS MER