Sökning: "Sanna Norder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Norder.

  1. 1. Attityder gentemot patienter med självskadebeteende : - En litteraturöversikt över akutsjuksköterskors tankar, känslor och handlingar

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Sanna Norder; Susanne Pettersson; [2012]
    Nyckelord :self-injurious behavior; emergency care; attitudes; nursing; nursing relationship; självskadebeteende; akutsjukvård; attityder; omvårdnad; vårdrelation;

    Sammanfattning : Bakgrund:Patienter som vårdas på grund av självskadebeteende inom slutenvården har ökat sedan 1990- talet. Det första mötet dessa patienter har med sjukvården är ofta på akutmottagningar, som främst är utformade för att effektivt vårda patienter som är fysiskt sjuka. LÄS MER