Sökning: "Sanna Nyman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanna Nyman.

 1. 1. En färgad röst : En stilanalys av tysk expressionism och sagor i filmer av Tim Burton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Sanna Nyman; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Företrädaransvar : Strikt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Pia Johansson; Sanna Nyman; [2006]
  Nyckelord :företrädaransvar;

  Sammanfattning : En företrädare som har bestämmande inflytande i ett bolag kan, om bolaget inte betalar in sinaskatter i tid, bli personligt betalningsansvarig enligt skattebetalningslagen. För att undkommaansvaret måste företrädaren ha vidtagit avvecklingsåtgärder i samtliga borgenärers intresseföre skatternas förfallodag men han måste även ha handlat uppsåtligen eller grovt oaktsamt. LÄS MER