Sökning: "Sanna Olausson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanna Olausson.

 1. 1. Sjuksköterskans aspekter av kompetensutveckling och dess inverkan på frivilliga arbetsplatsbyten : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Backman; Nicole Olausson; [2018]
  Nyckelord :Professional development; Professional competence; Personnel turnover.;

  Sammanfattning : Introduktion: Kompetensutveckling är en grundläggande del i sjuksköterskans yrkesutövning och en ständigt pågående process för sjuksköterskan. Med hänsyn till den pågående personalomsättningen uppstår frågan huruvida sjuksköterskans kompetensutveckling tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från barnavårdscentralssjuksköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ann Konopa; Sanna Olausson; [2009]
  Nyckelord :relation; föräldrar; barnavårdcentralssjuksköterska; förväntning; erfarenheter; stöd; barnavårdcentral;

  Sammanfattning : Barnhälsovården är en viktig del i det folkhälsoarbete som pågår i Sverige idag. Nästan 100 % av föräldrarna med barn 0-6 år väljer att frivilligt söka sig till barnavårdcentralen för att få råd, stöd och vägledning samt information om barnets hälsa och utveckling. LÄS MER