Sökning: "Sanna Olofsson Knutsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Olofsson Knutsson.

  1. 1. Inkluderingsprocessen av nyanlända elever i teori och praktik - en forskningsstudie om mötet mellan nyanlända elever och den svenska skolan.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Sanna Olofsson Knutsson; [2021-07-08]
    Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; integrering; exkludering; likvärdig skola; svårigheter; möjligheter;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se hur inkluderingsprocessen i teori och praktik överensstämmer och hur lärare och elever beskriver sina upplevelser av mötet med varandra. Undersökningen är utförd med en kvalitativ metod och en socialkonstruktivistiskt samt nyinstitutionell teori. LÄS MER