Sökning: "Sanna Printz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Printz.

  1. 1. Kraftfulla kundrelationer : Kundengagemangets betydelse för relationen och lojaliteten mellan mikroproducenter och elhandelsbolag ur ett A2A-perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Felicia Hallin; Sanna Printz; [2017]
    Nyckelord :kundengagemang; kundrelation; kundlojalitet; A2A; aktör; mikroproduktion; mikroproducent;

    Sammanfattning : Vi kan se att mikroproduktion av el ökar i dagens samhället och att detta leder till att relationen mellan elhandelsbolaget och kunden förändras, när kunden övergår från att enbart köpa el till att också producera och sälja el tillbaka till elhandelsbolaget. För elhandelsbolaget uppstår då en ny marknadssituation att ta hänsyn till och vi finner detta intressant att studera då antalet mikroproducenter förväntas öka även framöver. LÄS MER