Sökning: "Sanna Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sanna Sandström.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter med digitala verktyg i övergången till distansundervisning i matematik under coronakrisen 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Elias Lehtonen; Sanna Sandström; [2020]
  Nyckelord :Distance Education; digital tools; challenges and possibilities; syncronous- and asyncronous communication; mathematic didactics; distansundervisning; digitala verktyg; utmaningar och möjligheter; synkron- och asynkron kommunikation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin ledde till att stora delar av världens utbildningsväsen tvingades ställa om till distansundervisning. Denna studie undersöker möjligheter som digitala verktyg bidrar med för att lösa utmaningar med elevers lärande, då matematikundervisning övergår till distansundervisning. LÄS MER

 2. 2. Utomhusvistelsen och utomhusmiljöns betydelse i förskolan : Pedagogers uppfattningar kring utomhusvistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanna Lööw Ohlson; Frida Sandström; [2017]
  Nyckelord :Förskolan; Lek; Pedagogers uppfattningar; Utemiljö; Utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad pedagoger har för uppfattning kring utevistelseni förskolan och vad de anser om utevistelsens betydelse, utomhusmiljöns erbjudande och deras egnaroll som pedagog. Detta har undersökts genom åtta intervjuer med pedagoger i en kommun i norraSverige där pedagogerna har fått uttryckt sina uppfattningar kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Needs and Wants in Online Communities : A case study of Ungdomar.se

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Emma Frost; Sanna Persson; Jennifer Sandström; [2013]
  Nyckelord :Marketing; Consumer Behaviour; Online Communities; Youths; Motivation; Needs and Wants;

  Sammanfattning : Background Young people constitute a fast growing group of Internet users and they are considered an important market segment. In Sweden, on average nearly 97 % of the people between the ages of 15-19 use Internet every day. LÄS MER

 4. 4. ART. Aggression Replacement Training. : En kvantitativ undersökning där resultat i skola och hem mäts på barns uppförandeproblem efter en intervention med ART-metoden i helklass.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Katrine Landing; Sanna Sandström; [2011]
  Nyckelord :ART-metoden; Uppförandeproblem; Aggression; KBT;

  Sammanfattning : SammanfattningART-metoden har i denna undersökning använts som en multimodal metod. ART-metoden utvecklades från början för barn som uppvisade ett aggressivt beteende. Där dess grundare Goldstein, Glick och Gibbs (2001) menade att ett aggressivt beteende var ett komplext socialt inlärt beteende och således inget barn föddes med. LÄS MER

 5. 5. Bilden – ett målande redskap i elevers skrivutveckling? Ett pedagogiskt hjälpmedel även på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Sanna Alsterling Olsson; Helene Moe Nilsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att utröna vilka hinder elever på högstadiet möter när de ska skriva en text och hur man metodiskt kan gå tillväga för att utveckla deras skrivkompetens samt om det dialogiska begreppet kan innefatta även bilden? Med det dialogiska begreppet avses dialogen i en klassrumssitutation, som utgår från elevernas texter och som pågår mellan lärare – elev och elev – elev. Forskningsförankring och teori grundar sig på Dysthe (1987, 1996), Sandström Madsén (1996) och Molloy (1996) samt Skolverkets rapport Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen (2000). LÄS MER