Sökning: "Sanna Trygg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sanna Trygg.

 1. 1. Planering för trygghet : En undersökning om narrativs betydelse för den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Gösta Bergman; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; Fysisk planering; Jämställdhet; Intersektionalitet; Poststrukturalism; Trygghetsvandringar; Hegemoni; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att planera för mer trygga och jämställda miljöer där både män och kvinnor, barn och gamla känner en större känsla av trygghet är väldigt aktuellt inom den fysiska planeringen. Uppsatsen tar avstamp i problematiken om att det finns en vilja att planera för trygghet men att det saknas riktlinjer i hur trygghet och jämställdhet kan uppnås. LÄS MER

 2. 2. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; filmkonst; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER

 3. 3. Respekt, trygghet och gemenskap – en intervjustudie om socialt och emotionellt lärande i ett musikprojekt för unga tjejer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Henriksson Spolaor; [2015]
  Nyckelord :Popkollo; personlig utveckling; tonåringar; musikprojekt; Musik; socialt och emotionellt lärande; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; musikundervisning; självförtroende; social medvetenhet Educational sciences; Music education; social and emotional learning; music; music project; adolescents; personal development; self confindence; social awareness; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge en bild av hur ett antal deltagare i ett musikprojekt för unga tonåringar har upplevt att de påverkats avseende socialt och emotionellt lärande i och med sin medverkan i projektet. I studien utforskas även vilka faktorer som enligt de medverkande har bidragit till den utveckling de upplevt. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad efter traumatisk skada : vårdtagarens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sanna Eaton Runnzell; Therese Åstrand; [2015]
  Nyckelord :Experience; Trauma; Communication; Adult; Erfarenhet; Trauma; Kommunikation; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysiskt trauma orsakas ofta av en oväntad händelse med yttre våld som kan påverka flera organsystem med risk för dödsfall. Höga krav ställs på sjuksköterskans kompetens i omhändertagandet av personer med livshotande tillstånd då händelsen skapar rädsla men även då flera komplexa aktiviteter pågår samtidigt för att rädda kroppsfunktioner. LÄS MER

 5. 5. Konflikter på skolgården : hur förebyggs och hanteras dessa?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Jönsson; Sanna Kankaanpää; [2008]
  Nyckelord :Konflikthantering; skolgården; likabehandlingsplan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att belysa skolgårdens konflikter sett ur ett pedagog- och elevperspektiv samt att undersöka hur konflikterna förebyggs och hanteras i enlighet med styrdokumenten. Undersökningen utfördes på två stycken F-5 skolor och var av kvalitativ karaktär. LÄS MER