Sökning: "Sanne Jonsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanne Jonsson.

 1. 1. ”Mat, stress, lycka, sorg och vänskap i bisarr symbios” : Hur manliga och kvinnliga vinnare av Sveriges Mästerkock konstrueras i sina kokböcker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Sanne Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Cookbooks language femininity gender sociolinguistics discourse analysis celebrity Masterchef masculinity; kokböcker språk femininitet maskulinitet genus kön sociolingvistik diskursanalys Sveriges mästerkock;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har utbudet av matlagningsprogram och kokböcker ökat dramatiskt, samtidigt som samhället blivit allt mer jämställt. Trots detta är de professionella köken fortsatt kraftigt mansdominerade platser som kvinnor aktivt exkluderas ifrån. LÄS MER

 2. 2. Kost, sociala omständigheter och energinivå : En kvalitativ intervjustudie om 10 elevers upplevelse av hur kost, sociala omständigheter och energinivå samverkar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sanne Sejlert; Elin Jonsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka tio idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7:s syn på kost- och måltidsvanor, den upplevda sociala påverkan i samband med måltiden, samt huruvida de upplever att deras ork och energinivå påverkas av måltidsvanor. Hur ser 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 på sina kost- och måltidsvanor?Hur upplever 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 den sociala påverkan kring kost- och måltidsvanor?Hur upplever 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 sina energinivåer i skolan relaterat till kost- och måltidsvanor?MetodStudien genomfördes med en kvalitativ ansats där intervju användes som metod för datainsamlingen. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av negativ stress hos fyra niondeklassare : En kvalitativ intervjustudie om påverkan av fysisk aktivitet och socialt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sanne Sejlert; Elin Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Stress; fysisk aktivitet; socialt stöd; percieved stress scale; krav-kontroll-stödmodellen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet och socialt stöd påverkar fyra elevers upplevelse av mental hälsa med fokus på negativ stress.-          Hur påverkar fysisk aktivitet upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9?-          Hur påverkar socialt stöd upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9?MetodStudien har genomförts som en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i hermeneutiken. LÄS MER