Sökning: "Sanne Setterberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanne Setterberg.

  1. 1. Sambandet mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i olika branscher på den svenska börsen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefin Engström; Sanne Setterberg; [2019-08-15]
    Nyckelord :Ägandekoncentration; kapitalstruktur; soliditet; agentteori; pecking order teori; trade-off teori; svenska börsnoterade företag; bransch.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Forskning och teori kring kapitalstrukturen och dess påverkande faktorer är ett ämne som länge diskuterats. Tidigare forskningsresultat skiljer sig åt, både när det gäller vilka faktorer som påverkar samt på vilket sätt dessa påverkar. LÄS MER