Sökning: "Sara Agnesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Agnesson.

  1. 1. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Sara Agnesson; [2021]
    Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

    Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER