Sökning: "Sara Al-Husseini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Al-Husseini.

  1. 1. Var är kvinnorna? - En studie om potentiella hinder i revisionsbyråer

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Iman Karaman; Sara Al-Husseini; [2013]
    Nyckelord :genus; revisionsbranschen; delägare; socialisering; utvärdering; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka varför kvinnor är underrepresenterade på partnernivån i revisionsbyråer samt om kön är en begränsningsfaktor. Vi utforskar delägar-, socialiserings- och utvärderingsprocessen och huruvida de bidrar till underrepresentationen. LÄS MER