Sökning: "Sara Anvestad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Anvestad.

  1. 1. Bokmässans kris hösten 2017. En analys av Maria Källssons uttalanden från ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Sara Anvestad; [2018-10-29]
    Nyckelord :Maria Källsson; Bokmässan; Retorik; Retorisk kriskommunikation; kriskommunikation;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka Bok- och Biblioteksmässans organisationskris under hösten 2017 ur ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv.Teori:Teorin utgår ifrån begrepp från den klassiska retoriken, bland annat ethos, pathos och logos, samt boken Kriskommunikation (2013) av Orla Vigsø som tar upp teorier om retorisk kriskommunikationsforskning. LÄS MER