Sökning: "Sara Beijer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Beijer.

  1. 1. DEN SOCIALA SITUATIONEN OCH RELATIONERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNING : - En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser hos personer med allvarlig psykisk störning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Sara Modig; Lisa Beijer; [2011]
    Nyckelord :Family; loneliness; recovery; severe mental illness; social relationships; stigma; Allvarlig psykisk störning; ensamhet; familjen; sociala relationer; stigmatisering; återhämtning.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Genom historien har personer med allvarlig psykisk störning ofta tvingats leva avskilda och utstötta från samhället, en stigmatisering som finns kvar än idag. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med allvarlig psykisk störning upplever sin sociala situation samt hur dessa personer upplever att sociala relationer påverkar återhämtningen från allvarlig psykisk störning. LÄS MER