Sökning: "Sara Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Sara Bengtsson.

 1. 1. Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete - olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; relationellt; systemteori;

  Sammanfattning : Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska enligt Skolverket (2011) bedrivas av all personal som arbetar i verksamheten, varför ett samarbete mellan elevhälsans personal och övrig personal är av stor betydelse. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är helhetsbilden otroligt viktig, eftersom det ingår i uppdraget att kartlägga och genomföra utvecklingsarbete av skolans verksamhet på organisations-, grupp- och individnivå. LÄS MER

 2. 2. Förbudsklausuler i aktieägaravtal : När används förbudsklausuler, vilka risker finns och hur hanteras riskerna?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Bengtsson; Sigrid Roos; [2019]
  Nyckelord :Aktieägaravtal; förbudsklausul; förbudsklausuler; överlåtelseförbud; generalklausulen 36 § avtalslagen; aktiers fria överlåtelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas förbudsklausuler i aktieägaravtal. Med förbudsklausuler avses en reglering som medför att det inte är tillåtet att överlåta aktier, vilket således inskränker i principen om aktiers fria överlåtelse. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och ADHD : En studie om stämpling, rollförväntningar och förbiseende av kvinnors ADHD-problematik.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Oskar Bengtsson; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Våldsutsatta män; normaliseringsprocessen; normer om maskulinitet; offerskap;

  Sammanfattning : Stereotyper om våld har genom historien inneburit att mannen ofta förknippats som utövare och kvinnan som ett offer, vilket innebär svårigheter då det är motsatta roller. Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation. LÄS MER

 5. 5. En förbättrad tillgång till elektronisk bevisning - en analys av förslaget till förordningen om en europeisk utlämnandeorder för elektroniska bevis.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Elektronisk bevisning; utlämnande order; tjänsteleverantör; integritet; effektiva rättsmedel.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER