Sökning: "Sara Blom"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sara Blom.

 1. 1. Identitetsskapande genom företagskultur : En kvalitativ studie om arbetstagares identitet i relation till en stark företagskultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Bratt; Sara Blom; [2019]
  Nyckelord :företagskultur; social identitet; personlig identitet;

  Sammanfattning : Forskning visar att en stark företagskultur kan likställas med ett informellt regelverk som ger arbetstagarna riktlinjer för hur de bör agera utifrån företagets mål. Trots att det inom många branscher idag finns starka företagskulturer som ställer krav på arbetstagaren så är studier utifrån arbetstagarens perspektiv relativt bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. Förbättra arbetssätten på ett litet It-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sara Blom; [2018]
  Nyckelord :change mangagement; continuous improvement; costs of poor quality; growing company; process maturity; quality management; small business enterprise; förändringsledning; kvalitetsbristkostnader; kvalitetsledning; processmognad; småföretag; ständiga förbättringar; växande företaget;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis work is to map, explain, propose and follow up on solutions to quality problems in a small growing IT company in an attempt to reduce or completely eliminate costs of poor quality. The report includes theory of change management, process and quality management, process maturity, agile methods, characteristic features for IT companies, DMAIC project tool and challenges for growing companies. LÄS MER

 3. 3. Valstunden : En organisatorisk lösning eller en möjlighet till ökat inflytande för barn i förskolan?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Blom; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; inflytande; delaktighet; fenomenologi; observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett resultat av mitt intresse av att undersöka valstunden på förskolan ur ett djupare perspektiv. Frågeställningen syftar till att ta reda på varför det finns någonting kallat valstund på förskolan, hur den är utformad och vad intentionen med den är. LÄS MER

 4. 4. Granskning av 3D-printingens möjligheter vid utformning av byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Martina Blom; Sara Landstedt; [2016]
  Nyckelord :3D-printing; design; production; architectural qualities; possibilities; limitations; industrial construction; 3D-printing; utformning; produktion; arkitektoniska kvaliteter; möjligheter; begränsningar; industriellt byggande;

  Sammanfattning : Purpose: There is today limitations of what is possible to design and in fact produce.In industrial construction the focus is on standardization which impedes an individualdesign form, which can be considered an architectural quality. The potential of 3Dprintingis growing, which is benefitting design freedom. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsfulla SME-företag : En studie av CSR-arbetet hos tre företag inom B2B-sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Norling; Lizandra Lindoff; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Business to Business; SME-företag; Strategimodell; Textilindustrin;

  Sammanfattning : Den globala företagsmarknaden utgörs idag till 99 procent av SME-företag (Inyang 2013) där många upplever implementeringen av CSR-arbete som förvirrande. Några av de största svårigheterna är hur CSR-arbetet ska få en tydlig struktur och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. LÄS MER