Sökning: "Sara Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Sara Carlsson.

 1. 1. Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sara Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av information i samband med ett planerat kejsarsnitt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Johansson; Tina Mohammadi; [2021]
  Nyckelord :Caesarean section; Experience; Information and Qualitative Study; Erfarenhet; Information; Kejsarsnitt och Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen kejsarsnitt ses öka i världen och därav finns ett ökat behov att hälso-och sjukvårdspersonalen erbjuder kvinnorna uppdaterad och individanpassad information om ingreppet. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av information inför planerat kejsarsnitt. LÄS MER

 3. 3. En vardag utan tydliga kontraster – ungdomars upplevelser av förändring av aktivitetsutförande under distansutbildning : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Carlsson; Elna Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 pandemin har gymnasieutbildningen förflyttats till distans. Ungdomarnas rutiner och struktur i vardagen har förändrats vilket kan få konsekvenser för ungdomarnas aktivitet och delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Regelverkets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : en kvalitativ intervjustudie kring mjölkföretagande

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Katarina Wolf; Sara Carlsson; [2021]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; regelverk; mjölkföretagande; krav; kontroll; stöd; utveckling; stress; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Antalet mjölkföretagare har under många decennier minskat i Sverige. Företagen har blivit färre men med ett större besättningsgenomsnitt. I takt med att mjölkproduktionen varit med om en snabb teknikutveckling, storleksrationaliseringen och inträdet i EU har lagkraven blivit allt mer centraliserade. LÄS MER

 5. 5. Maktrelationer i skönlitteratur för 6-9-åringar - traditionella eller banbrytande? : En analys av del 1 och del 4 i Handbok för superhjältar ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Jakobsson; Sara Sundbom; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; maktrelationer; skönlitteratur; årskurs F-3; åldrarna 6-9;

  Sammanfattning : I undervisningen kan skönlitteratur användas på många sätt - som underhållning eller som ett sätt att inhämta kunskap genom att kritiskt granska det lästa. Språk, litteratur och makt är nära sammankopplade och barn identifierar sig ofta med och kan ta efter de (ofta stereotypa) beteenden som karaktärerna uppvisar. LÄS MER