Sökning: "Sara Ceder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Ceder.

  1. 1. Gynnsamma lärmiljöer för barn inom autismspektrumtillstånd - En systematisk litteraturstudie i förskolans kontext

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Petera Hissa; Sara Ceder; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogprogrammet SPP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018 Handledare: Katharina Jacobsson Examinator: Lars-Erik OlssonRapport nr: HT18-2910-280-SPP610Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, gynnsam lärmiljö, förskolaBakgrund: Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet och verksamheten skall anpassas till alla barn och de barn som kortvarigt eller varaktigt är i behov av mer stöd skall få detta inom den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2016). Denna studie har fokus på barn inom autismspektrumtillstånd i förskolans kontext. LÄS MER