Sökning: "Sara Cronberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Cronberg.

 1. 1. Den upphovsrättsliga apokalypsen - En studie om användningen av skyddade verk som träningsdata för att generera nya alster genom kreativ artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Cronberg; [2023]
  Nyckelord :Upphovsrätt; IT-rätt; Rättsinformatik; TDM; AI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fortskridande teknisk utveckling har inneburit större möjligheter att exploatera upphovsrättsligt skyddat material i den digitala miljön. En teknik som särskilt har uppmärksammats är kreativ artificiell intelligens, som kan användas för att generera nya litterära eller konstnärliga verk. LÄS MER

 2. 2. Avlyssning utan konkret brottsmisstanke: Ett effektivt verktyg i kampen mot gängkriminalitet eller en inskränkning av individens integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Cronberg; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of secret coercive measures has increased markedly due to the increased organized crime and technological development. The legal mandate for taking these measures can not only be used to monitor individuals without their consent when they are suspected for a crime in the prelimary investigation stage, but also preemptively before a crime is committed. LÄS MER

 3. 3. Learning study ur ett lärarperspektiv med fokus på lärares erfarenheter och lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Learning study ur ett lärarperspektiv med fokus på lärares erfarenheter och lärande Författare: Sara AnderssonTyp av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 hp)Handledare: Johan HäggströmExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: HT16-2930-003-L6XA1ANyckelord: Learning study, Variationsteori, Lärares lärandeStudien utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver lärarna sina erfarenheter av learning study? Samt, vad upplever lärarna att de lär sig genom att delta i learning study? Syftet med studien är att undersöka hur lärarna upplever att de har påverkats av att delta i learning study och huruvida deltagandet har påverkat deras dagliga arbete. En kvalitativ intervjumetod användes för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER