Sökning: "Sara Cronholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Cronholm.

  1. 1. En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen "verklig ägare" och "huvudsaklig brukare"?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sara Cronholm; [2010-03-04]
    Nyckelord :Ersättningsrätt;

    Sammanfattning : Försäkringspremien för motorfordonsförsäkring är idag mycket hög för ungdomar. Det får till följd att många ungdomar väljer att uppge sina föräldrar som ägare till bilen för att få en lägre premie. LÄS MER