Sökning: "Sara Dürango"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Dürango.

  1. 1. Undervisning i ett flerspråkigt klassrum : En litteraturstudie om flerspråkiga elevers språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Ebba Linholm; Sara Dürango; [2019]
    Nyckelord :språkutveckling; flerspråkighet; interaktion; transspråkande; språklig stöttning;

    Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det skett en stor förändring kring språksituationen i Sverige, eftersom migrationen hela tiden ökar och vi blir ett mer mångkulturellt land. Det innebär att det ställs högre krav på lärare och den planerade undervisningen i skolan. LÄS MER