Sökning: "Sara Dragica El Sawy Shaaban"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Dragica El Sawy Shaaban.

  1. 1. Vi är inte intresserade av hur sjuk du är,vi är intresserade av hur stor arbetsförmåga du har

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Sara Dragica El Sawy Shaaban; [2009]
    Nyckelord :Välfärdsstat; arbetsmarknad; sjukförsäkring; Försäkringskassa; arbetsförmåga; stigma; makt; social uteslutning;

    Sammanfattning : 1 juli 2008 har nya regler i sjukförsäkringen trätt i kraft. Enligt de nya reglerna är sjukpenningen begränsad till ett år. Samtidigt har den tidsbegränsade sjukersättningen tagits bort. Media uppmärksammar att allt fler människor blir nekade sjukpenning, andra får sjukersättningen indragen. LÄS MER