Sökning: "Sara Dreijer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Dreijer.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelse av att samtala med elever om våld och övergrepp i nära relationer

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Dreijer; Rebecca Fhager; [2020-08-05]
  Nyckelord :Kommunikation; kvalitativ innehållsanalys; samtal; skolsköterska; våld; övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld och övergrepp mot barn är ett välkänt och globalt problem. I Sverige visarstatistik att 29% av misshandelsbrotten är riktade mot barn och att ungefär 20% av alla barnnågon gång har utsatts för sexuella övergrepp. Att utsättas för våld och övergrepp får negativaföljder för barnet både kort- och långsiktigt. LÄS MER

 2. 2. Patienters behov av stöd i samband med hjärtrehabilitering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Dreijer; Sofie Paulsson; [2010]
  Nyckelord :Experience; Myocardial infarction; Patient; Rehabilitation; Social support; Hjärtinfarkt; Patient; Rehabilitering; Socialt stöd; Upplevelse;

  Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär psykisk och fysisk påfrestning för patienten, och efterföljande hjärtrehabilitering ställer krav på livsstilsförändringar. Stödet från vårdpersonal och socialt nätverk har betydelse för patientens förmåga att hantera sjukdomen och dess konsekvenser. LÄS MER