Sökning: "Sara Ekstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sara Ekstrand.

 1. 1. Elevers inre- och yttre motivation till läsning : En kvalitativ studie om elevers motivation till läsning i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Ekstrand; Johanna Johansson; Sara Malm; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; extern reglering; introjektion; integration; identifikation; autonom; drivkraft; skola; elever; läsning; motivation till läsning; SDT och faktorer;

  Sammanfattning : Forskning visar på problematik rörande elevers läsvanor, vilket påverkar motivationen till läsning i skolan. Den enskilda läsningen förekommer olika mycket beroende på vilken skola som undersöks, trots att alla skolor ska arbeta för en lust till att lära. Mycket beror på elevers motivation till en handling, i detta fall läsning. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av delaktighet när barn vårdas på barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Ekstrand; [2022]
  Nyckelord :Barnintensivvård; delaktighet; familjecentrerad vård; föräldrar; upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att föräldrar deltar i barnets omvårdnad när barnet vårdas på sjukhus har visat sig positivt för barnets hälsa och tillfrisknande. Det föreligger dock hinder för deltagande, särskilt på barnintensivvårdsavdelningar där den högteknologiska miljön kan verka skrämmande. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare motiverar elever till läsning : En kunskapsöversikt om hur lärare kan motivera elever till läsning i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Ekstrand; Johanna Johansson; Sara Malm; [2021]
  Nyckelord :Inre och yttre motivation; lärare; elever; grundskola; drivkraft; läsning; klassrumsundervisning; läsintresse;

  Sammanfattning : Forskning visar på att elever i grundskolan påvisar bristande motivation när det kommer till läsning och att deras läsvanor har försämrats. När läsning väl förekommer är det till största delen som tidsfördriv, där elever enbart bläddrar i böcker. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter av kommunikation under barnets vårdtid

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofie Cardell; Sara Ekstrand; [2016]
  Nyckelord :Barn; Erfarenheter; Föräldrar; Kommunikation; Sjukhusvård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar har inte alltid haft en självklar roll i barnets sjukvård. Inte förrän under andra halvan av 1900-talet ansågs föräldrarnas närvaro i vården vara något positivt. Allt eftersom föräldrarnas närvaro accepterades började de vara delaktiga i omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Vilka egenskaper önskas hos en ledare - skillnade och likheter i organisationerna Försvarsmakten och Sony Ericsson

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sara Ekstrand; Nicole Podsiadly; Johanna Waltersson; [2010]
  Nyckelord :Ledarskapsegenskaper; Utbildning; Rekrytering; Ledarskap; Leadership Characteristics; Education; Recruitment; Leadership;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur två olika organisationer skiljer och liknar varandra i önskan om ledarskapsegenskaper, detta utifrån de tre olika arenorna rekrytering, utbildning och ledarskap. I denna rapport kommer vi att studera organisationerna Försvarsmakten samt Sony Ericsson, där Försvarsmakten kommer representerar en strukturerad organisation och Sony Ericsson en projektorganisation. LÄS MER