Sökning: "Sara Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sara Eliasson.

 1. 1. Vem är hon? : Flickskapets konstruktion i två samtida svenska ungdomsromaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Eliasson; [2018]
  Nyckelord :flicka; flickskap; respektabilitet; femininitet; Maria Frensborg; Sara Ohlsson; flickforskning; genus; normer; feminism;

  Sammanfattning : I flickforskningen har en mängd flickgestalter undersökts. I denna uppsats studeras flickans konstruktion i relation till traditionella genuskonstruktioner och heteronormativitet. Mer specifikt utreds hur kropp och utseende, agerande samt sexualitet porträtteras och förhåller sig till flickskapet. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

 3. 3. "Är Kivi en tjej eller kille?" En studie av barns förståelse av en litterär person som omnämns med pronomenet "hen"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2016-02-12]
  Nyckelord :hen; genus; performativt genus; förskolebarn; kommunikation; barnlitteratur; boksamtal;

  Sammanfattning : Forskningsområde i föreliggande studie är att studera barns kommunikation runt bokläsning, i syfte att undersöka barns förståelse och tolkning av socialt kön, det vill säga genus, hos barnlitteraturens huvudperson, vilken är omnämnd som hen, och att undersöka vad barnens sociala interaktion kan betyda för deras uppfattning av den litterära personens personliga kön. Studien syftar till att ta reda på signifikanta genusattribut i bokens text och/eller bild, samt processer i barnens sociala kontext, som de använder sig av i sin tolkning av den litterära personens genus, samt på vilket sätt dessa uppfattningar förändras under studiens gång. LÄS MER

 4. 4. Teglets potentiella utveckling och ekonomiska slagkraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Kristoffer Eliasson; Sara Persson; [2015]
  Nyckelord :materialval; hyra; energi; tegel; underhåll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den ekonomiska aspekten är starkt styrande i dagens samhälle. Detta innefattar även byggbranschen, där entreprenörer kan förlora eller vinna ett projekt utifrån deras kostnadskalkyl. Detta medför att materialvalen är starkt knutna till vad som är billigast. LÄS MER

 5. 5. TEGLETS POTENTIELLA UTVECKLING OCH EKONOMISKA SLAGKRAFT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Sara Persson; Kristoffer Eliasson; [2015]
  Nyckelord :tegel; underhåll; energi; hyra; materialval; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag bygger man hus med nya material som har funnits under en kort tid. Samtidigt finns det en gedigen traditionell byggnadskonst som fortfarande beaktas i viss form som historiskt har fungerat bra. I utvecklingsprocessen har gamla material som användes flitigt, minskat i användning. LÄS MER