Sökning: "Sara Elvér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Elvér.

  1. 1. Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer : Pengar med ett syfte

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Sara Elvér; [2014]
    Nyckelord :Kvinnor; empowerment; mikrolån;

    Sammanfattning : Social work as an traditional aid is an area that provides welfare services financed from public funds, which is one of the methods of microloans. Microloans have since the mid-1970s has become an increasingly common tool in the fight against poverty. LÄS MER