Sökning: "Sara Fakhro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Fakhro.

 1. 1. Vi gör så gott vi kan, men vi kan inte göra mer än vad vi klarar av. En kvalitativ studie om statstjänstemannarollen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Fakhro; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur statstjänstemän upplever sin arbetsroll samt hur de upplever kraven som ställs på dem. Syftet med studien är att belysa statstjänstemännens roll som länk mellan staten och medborgarna. Statstjänstemännens roll är avgörande för medborgarnas tillgång till offentliga tjänster. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖSTERSKORS UPPLEVELSER AV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sahera Khalili; Sara Fakhro; [2017]
  Nyckelord :Attityder; Livets slutskede; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjuksköterska kommer troligtvis någon gång i sin yrkeskarriär att komma i kontakt med en person som befinner sig i livets slutskede oavsett arbetsplats. Bakgrunden består av rubriker som förklarar livets slutskede utifrån lagar och WHOs definition, sjuksköterskans roll som beskrivs med hänsyn till kärnkompetenserna, personcentrerad vård och vikten av en god kommunikationsförmåga. LÄS MER