Sökning: "Sara Grön"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sara Grön.

 1. 1. Biologisk mångfald på för- och grundskolegårdar : framtagandet av gestaltningsprinciper som främjar biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Harlin; Sara Westbom; [2021]
  Nyckelord :skolgård; biologisk mångfald; grön skolgård; urbana miljöer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om för- och grundskolegårdar i Uppsala kommun kan gestaltas med hänsyn tagen till biologisk mångfald. Studien är baserad på bakgrundsstudie av litteratur kopplad till biologisk mångfald och skolgårdar, samt semistrukturerade intervjuer med landskapsarkitekter och ekologer. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i behandling av ätstörningar : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Sara Grön; Mica Eriksson Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; behandling; ätstörningar; livskvalitet; ätstörningssymptom; body mass index;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa och bulimia nervosa drabbar ca 3% av Sveriges unga kvinnor och var tredje kvinna lider av ätstörning utan närmare specifikation (UNS). Ätstörning är en heterogen sjukdom där ingen behandling fungerar på alla individer, utan olika behandlingsformer behövs och fysisk aktivitet kan därför vara ett alternativ. LÄS MER

 3. 3. Gröna tak och hållbar urban utveckling : en fallstudie av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Sara Andersson; Lovisa Sundström; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; urban sustainable development; urban sustainability theory; green infrastructure and transdisciplinarity; Hållbar utveckling; urban hållbarhetsteori; hållbar stadsutveckling; grön infrastruktur; transdisciplinaritet;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför en framtid med klimatförändringar och utmaningar i form av återkommande värmeböljor, ökad nederbörd, urbanisering samt minskad biologisk mångfald. Det blir allt mer attraktivt att bosätta sig i städer och i kombination med befolkningsökningen sker det en snabb global urbanisering. LÄS MER

 4. 4. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. LÄS MER

 5. 5. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER