Sökning: "Sara Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Sara Gustavsson.

 1. 1. Geografiläroböckers presentation av hållbar utveckling : En läromedelsanalys av fyra olika geografiläroböcker för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Pers Wahlman; Rebecka Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Varför är vi här egentligen och för vems skull är vi här?” : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom LSS-området arbetar med brukarinflytande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Gabriella Gustavsson; Sara Berg; [2023]
  Nyckelord :Disability; Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments; Unit Manager; User; Users of welfare services; User Influence; Participation; Discretion; Autonomy and Professional freedom of action; Funktionsnedsättning; LSS; enhetschef; brukare; omsorgstagare; brukarinflytande; delaktighet; självbestämmande; diskretion; autonomi och professionell handlingsfrihet;

  Sammanfattning : This is a qualitative study based on interviews with unit managers working by the entitlement law LSS, Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. The purpose of this study is to get an understanding of how unit managers in the LSS area perceive, work with and have experience of user influence in their organizations. LÄS MER

 3. 3. HUR BILD-UPPGIFTER KONSTRUERAS OCH ANVÄNDS : Lärares tankar och erfarenheter kring öppna och stängda uppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Sara Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Uppgiftskonstruktion; öppna uppgifter; stängda uppgifter; mediering; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker hur bildlärare arbetar med uppgiftskonstruktion inom kategorierna öppna och stängda uppgifter, samt hur de uppgifterna är designade för att möta hela klassens behov oavsett variation av kunskap bland eleverna. Utöver detta undersöks hur lärarna arbetar med anpassningar och justeringar under konstruktionen av uppgifterna, under lektionen samt efter användning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att använda eller inte använda bedömningsinstrument vid smärtskattning av äldre personer i livets slutskede på kommunalt särskilt boende.- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Gustavsson; Karin Lidberg; [2023]
  Nyckelord :Community-based specialized housing; person-centered care; pain assessment instruments; end-of-life care; elderly; kommunalt särskilt boende; personcentrerad vård; smärtskattningsinstrument; vård i livets slutskede; äldre;

  Sammanfattning : Abstract  Background: Pain is a common symptom in the end-of-life phase for older individuals residing in specialized housing in Sweden. The nurse's role is to alleviate pain and provide person-centered support to the individual and their family members during end-of-life care. LÄS MER

 5. 5. Vem ska vi förlåta, Margaux Dietz eller SVT? : En kritisk diskursanalys av dokumentärfilmen Kan vi förlåta Margaux? och filmens kritik i nyhetsartiklar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Gustavsson; Minea Osmancevic; [2023]
  Nyckelord :margaux dietz; public service; influencer; kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; documentary film; discourse; news articles; margaux dietz; public service; influencer; kritisk diskursanalys; dokumentärfilm; diskurs; nyhetsartiklar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka diskurser som representeras i dokumentärfilmen "Kan vi förlåta Margaux?” producerad av public service företaget SVT. Vidare undersöks den kritik som diverse nyhetsartiklar har presenterat i samband med dokumentärfilmens publicering. LÄS MER