Sökning: "Sara Höglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sara Höglund.

 1. 1. The effect of influencer ad disclosures on influencer perception and advertising effectiveness on Instagram

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Natalia Varga; Sara Höglund; [2017]
  Nyckelord :influencer marketing; Instagram; ad disclosures; advertising effectiveness; influencer perception;

  Sammanfattning : This thesis aims to bring insights to the new field of social media influencer advertising. Our findings provide knowledge about how the clarity of different influencer ad disclosures affects influencer perception and the advertising effectiveness on Instagram. LÄS MER

 2. 2. När livet vänds upp och ner : En litteraturstudie om bröstcancer baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Fredin; Tove Olsson; [2015]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; välbefinnande; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med en bröstcancerdiagnos förändras livet drastiskt och kvinnorna upplever att de förlorar kontrollen. Behandlingarna är påfrestande och en del upplever att de i takt med de kroppsliga förändringarna förlorar sin identitet. LÄS MER

 3. 3. Motiverande samtal, en metod för livsstilsförändringar som påverkar till viktminskning : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Saga Björkman Höglund; Sara Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Fetma; livsstilsförändringar; motiverande samtal; viktminskning; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har visat sig vara ett växande folkhälsoproblem i hela världen och leder till ökad risk för många följdsjukdomar. Även i Sverige har det skett en kraftig ökning och år 2013 var nästan hälften av befolkningen överviktig. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem -En studie av Cherry Casino AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Höglund; Therese Stenlund; [2012-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Belöningssystem används ofta som ett styrmedel av företag för att styrasina anställda till att motivera dem att prestera i företagets intresse. För att provision skall fungeraur företagets syn så måste intäkterna öka i samma takt som kostnaderna för att inte provisionen skalläta upp vinsten. LÄS MER

 5. 5. Livspussel och fallgropar - Några unga ambitiösa kvinnors upplevelser och hantering av stress i olika livssituationer, samt några gymnasielärares reflektioner över ambitiösa kvinnliga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elin Höglund; Sara Knutsson; [2009]
  Nyckelord :kvinnliga gymnasieelever; gymnasielärare; stress; krav; coping;

  Sammanfattning : LIVSPUSSEL & FALLGROPAR - Några unga ambitiösa kvinnors upplevelser och hantering av stress i olika livssituationer, samt några gymnasielärares reflektioner över ambitiösa kvinnliga eleverElin Höglund & Sara KnutssonHögskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa & Samhälle, PsykologiSAMMANFATTNINGSyftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur några unga ambitiösa kvinnor upplevde och hanterade stress i olika livssituationer, samt att erhålla en bredare förståelse för hur några gymnasielärare reflekterade över ambitiösa kvinnliga elever. Två semistrukturerade intervjuguider användes, en för intervjuerna med de unga kvinnorna och en för intervjuerna med gymnasielärarna. LÄS MER