Sökning: "Sara Hasselsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Hasselsjö.

  1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
    Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

    Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER