Sökning: "Sara Heed"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Heed.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Heed; Hannah Jonsson; [2020]
  Nyckelord :district nurses´; experiences; home care services; palliative care; qualitative; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; kvalitativ; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Önskan att få vårdas hemma vid livets slut ökar bland palliativa patienter. Den välbekanta hemmiljön och möjligheten att få vård av kompetent personal skapar trygghet samtidigt som att brister i personalens kunskap och kommunikation skapar otrygghet hos både patienter och anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Lärande för hållbar utveckling : Ett pluralistiskt undervisningsförsök i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Heed Dalman; Johanna Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Biology; pluralistic teaching; preschool; sustainable development; teaching trial; Biologi; förskola; hållbar utveckling; pluralistisk undervisning; undervisningsförsök;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en pluralistisk undervisningsaktivitet i förskolan kan utformas för att gynna barns diskussioner kring hållbar utveckling där olika perspektiv ges utrymme. Studien utgår från den pluralistiska undervisningstraditionen som beskrivs som en förutsättning för att skapa möjligheter till lärande om hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Mödrars upplevelser vid förlossningsdepression och av stödet från sjuksköterskan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madelene Lundin; Sara Heed; [2015]
  Nyckelord :Experiences; Mothers; Postpartum Depression; Registered Nurse; Support; Mödrar; Postpartum Depression; Sjuksköterska; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande och stor förändring i livet och det är vanligt att bli nedstämd den första tiden som förälder. Oftast går det över ganska snabbt efter förloss-ningen men 10-20 procent av alla nyblivna mödrar mår fortsatt dåligt en längre tid och drab-bas av en förlossningsdepression. LÄS MER