Sökning: "Sara Hollström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Hollström.

  1. 1. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
    Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

    Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER