Sökning: "Sara Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Sara Jönsson.

 1. 1. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Sammanfattning : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. LÄS MER

 2. 2. Materiell processledning och edition i Pragreglerna - En jämförelse med såväl lagen om skiljeförfarande (1999:116) som IBA-reglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skiljeförfarandet är och har länge varit en populär alternativ tvistlösningsmetod. Detta gäller i synnerhet i internationella kommersiella tvister där parterna önskar ett neutralt förfarande utan koppling till endera parts nationella domstolar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i glesbygd inom slutenvården : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Wilhelmsson; Annika Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; Glesbygd; Omvårdnad; Sjuksköterska; Slutenvård;

  Sammanfattning : Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda i glesbygden inom slutenvården skiljer sig gentemot att vårda inom slutenvården i en stad eller stadsnära miljö. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter inom glesbygdens slutenvård. LÄS MER

 4. 4. "Vi är inga robotar" : En studie om emotinellt arbete och dess påverkan bland socionomer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jazmin Johansson; Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :social worker; support; crisis and grief; emotional fatigue; emotional work.; socionom; stöd; kris och sorg; emotionell utmattning; känslomässigt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer påverkas emotionellt av att arbeta med klienter i kris och sorg. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi har genomfört fem intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Yngre barns rättigheter i förskolans praktik : En kvalitativ studie om 1-3 åringars rättigheter i planerade aktiviteter på förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Eline Stamneströ; Elin Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Barns rättigheter; FN:s barnkonvention; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur 1-3 åringars rättigheter utifrån artikel 2,3 och 13 i barnkonventionen syntes i planerade aktiviteter på förskolan. Följande frågeställningar användes för att besvara studiens syfte: Hur hävdar 1-3 åringar sina rättigheter som utgår från barnkonventionen? Hur interagerar förskollärarna med barnen och på vilka sätt informeras barnen, om, sina rättigheter som utgår från barnkonventionen? Hur diskuterar arbetslaget barnkonventionen?Metoden som användes i studien var öppna observationer som genomfördes på tre olika avdelningar på två olika förskolor samt att det utfördes informella samtal. LÄS MER