Sökning: "Sara Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sara Josefsson.

 1. 1. Sveriges kommuners rapporterade avvikelser från rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning: En textanalys av kommuners årsredovisningar för bokslutsåret 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Josefsson; Clara Sannemalm; [2019-08-06]
  Nyckelord :Kommunal redovisning; Rådet för kommunal redovisning; följsamhet; avvikelser;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Den kommunala redovisningen i Sverige har under ett kort tidgenomgått stora förändringar. Tidigare forskning har konstaterat låg följsamhet blandkommunerna vad gäller rekommendationer och lag (Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson &Tagesson 2014). LÄS MER

 2. 2. "Alla kan ju inte vara Janne Josefsson" : En kvalitativ studie om publikens förväntningar på objektivitet i sportjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Objektivitet; sportjournalistik; publiken; förväntningar; uses and gratifications; soft news och hard news;

  Sammanfattning : Objektivitet anses vara en central del av journalistik i en demokratisk och västerländsk värld, som bör vara ett vägledande ideal för de yrkesverksamma i deras arbete med att samla och presentera information. Deras professionella uppgifter består bland annat av att återge en sann bild av verkligheten, att visa lojalitet mot medborgare samt att vara opartiska och oberoende. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet, rörelserädsla och livskvalitet hos individer som genomgått hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emelie Palm; Sara Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Heart attack; cardiac surgery; physical activity; kinesiophobia; quality of life;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt -och kärlsjukdom är den vanligaste folksjukdomen i Sverige. Fler män än kvinnor drabbas och c:a 20% av de som drabbats lider utav rörelserädsla. Fysisk aktivitet är en viktig del i primär- och sekundärprevention. Livskvaliteten kan påverkas negativt efter hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Problematiskt AAS-bruk : Missbruksvårdens tillgänglighet samt arbetet med personer med ett problematiskt bruk av anabola androgena steroider

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Beatrice Josefsson; Sara Skude; [2016]
  Nyckelord :Anabolic androgenic steroids; accessibility; multisubstance abuse; process of change; theraphy; development of knowledge;

  Sammanfattning : Denna studie gjordes för att undersöka anabola androgena steroider (AAS). Problemformuleringarna som ställdes syftade till att identifiera tillgängligheten hos öppenvårdsenheter enligt behandlare samt att undersöka hur behandlare arbetar med dessa klienter. LÄS MER

 5. 5. Utbredning och bekämpning av jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) - en kartläggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Sara Holmgren; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) fördes ursprungligen till Sverige som prydnadsväxt (Anderberg, 2007). Arten är mycket storväxt, växer i täta bestånd och kan tränga undan annan växtlighet vilket hotar den biologiska mångfalden (Jordbruksverket, 2015). LÄS MER