Sökning: "Sara Källberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Källberg.

 1. 1. Livespelningars organisering : Hur organiseras och styrs dagens liveunderhållning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sara Källberg; Josephine Rydstedt; Caroline Törngren; [2012]
  Nyckelord :Live; spelningar; organisering; mål; verksamhetsstyrning; temporära organisationer; musik; makt.;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to provide a deeper understanding of the organization at alive concert. We want to identify and bring together different agents implicit knowledge and make it explicit. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier – Och den nya affärslogiken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Söderbaum; Helena Elsmén; Sara Källberg; [2010]
  Nyckelord :Sociala medier; Word of Mouth; konsumentmakt; intellektuellt kapital; kunskapsflöden.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsens syfte är att beskriva och tolka nya mönster i affärslandskapet som har uppkommit, eller förstärkts, som ett resultat av användning av sociala medier. Vidare avser uppsatsen undersöka huruvida dessa mönster kan leda till en förändrad affärslogik, av vikt för företags strategiska val gällande bland annat affärsmodeller och värdeskapande Metod Studien är explorativ och av kvalitativ art med en induktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Word of mouth- Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alia Jassim; Sara Källberg; [2008]
  Nyckelord :Word of mouth; The Identification Function; Opinion leaders; Reference groups; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur word of mouth fungerar i praktiken. Word of mouth är passerande, verbal och informell information. I huvudsak handlar det om rekommendationer men även generell information från en person till en annan. LÄS MER