Sökning: "Sara Keisu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Keisu.

  1. 1. Dimensionering av luftbehandlingssystem för varma garage

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Sara Keisu; [2017]
    Nyckelord :Luftbehandlingssystem; Garage; Luftflöden; Dimensionering;

    Sammanfattning : Idag dimensioneras luftbehandlingssystem för varma garage enligt praxis efter ett frånluftsflöde på 1,8 l/s, m2 golvarea för centrumparkeringar och 0,9 l/s, m2 golvarea för bostadsgarage och kontorsgarage. Dessa värden var tidigare en del av Boverkets Byggregler men har utgått och inga nya rekommenderade luftflöden har tagits fram. LÄS MER