Sökning: "Sara Kling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Kling.

 1. 1. Hur framställs psykisk ohälsa i meider? : Specialistsjuksköterskors perspektiv i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Kling; Mattias Liljeqvist; [2018]
  Nyckelord :Media depictions of mental illness; nursing perspective; psychiatric nursing; stigma; mediers framställning av psykisk ohälsa; omvårdnadsperspektiv; psykiatrisk omvårdnad; stigma;

  Sammanfattning : Utifrån ett holistiskt perspektiv framträder ett tydligt problem i hur ensidigt media framställer psykisk ohälsa. Genom att studera specialistsjuksköterskors erfarenheter av medias rapportering om psykisk ohälsa kan ett hittills ofta förbisett perspektiv bidra till ökad kunskap om mediers rapportering om psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Leken är barns värld : Hur kan leken främja lärandet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Blaschke; Sara Kling; [2016]
  Nyckelord :Barn; lärande; lek; förskola; pedagogers medvetenhet;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är att synliggöra hur pedagoger säger sig uppfatta lekens betydelse för barns lärande. De frågeställningar som reflekteras över är hur pedagogerna uppfattar lekens betydelse? Hur uppfattar pedagoger lekens betydelse för barns lärande?Det är den kvalitativa metoden som har använts i studien. LÄS MER

 3. 3. Vid livets vägskäl : Sjuksköterskans arbete med suicidprevention för äldre individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Kling; Michael Niclasson; Madelene Skibniewski; [2011]
  Nyckelord :Aged; Depression; Elderly; Nurse; Suicide; Suicideprevention; Depression; Sjuksköterska; Suicid; Suicidprevention; Äldre;

  Sammanfattning : Statistik visar att ungefär en äldre individ begår suicid varje dag. Sjuksköterskans möjligheter för att arbeta preventivt med äldre suicidala individer är goda så länge sjuksköterskan har kunskap om riskfaktorer, får gedigen utbildning och nyttjar bedömningsinstrument. LÄS MER