Sökning: "Sara Lahdenperä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Lahdenperä.

  1. 1. Faktorer som påverkar informationsöverföringen från sjuksköterska till patient : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Maja Hjalmarsson; Sara Lahdenperä; [2020]
    Nyckelord :Ansvar; Informationsöverföring; Litteraturöversikt; Postoperativ vård; Preoperativ vård; Sjuksköterska-patient kommunikation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att informera patienter om deras vård men där forskning visar på att informationsöverföringen ibland brister. Patienten har rätt att få information enligt lag, där delad information även möjliggör för patienten att vara delaktig i vården och att information medför positiva effekter i utfallet av vården både före- och efter operation. LÄS MER