Sökning: "Sara Lecander Wingård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Lecander Wingård.

  1. 1. Undersköterskor och sjuksköterskors moraliska stress i det dagliga arbetet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Ida Emilie Brantelid; Sara Lecander Wingård; [2009]
    Nyckelord :Empirical study; ethic dilemmas; moral stress; nurses; staff nurses and survey.; Empirisk studie; enkät; etiskt dilemma; moralisk stress; sjuksköterskor; undersköterskor;

    Sammanfattning : Etiska aspekter av vårdyrket spelar inte en framträdande roll i sjuksköterskeutbildningen. Etik är den teoretiska referensramen för ett korrekt moraliskt handlande och sjukvård handlar om att ge rätt omvårdnad till en individ i behov av detta. LÄS MER