Sökning: "Sara Lennermo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Lennermo.

  1. 1. Reflektioner kring genuspedagogik - från teori till praktik. En kvalitativ intervjustudie med tre pedagoger. Uppsats/Examensarbete: 15 hp

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sara Lennermo; [2015]
    Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskollärare; genu;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tre pedagoger, verksamma igenusinriktade förskolor, reflekterar kring genus i förskolan. Specifikt inriktar vi oss på hurpedagogerna exemplifierar situationer i förskolans verksamhet där genus synliggörs. LÄS MER