Sökning: "Sara Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Sara Lindberg.

 1. 1. Relationer, samsyn och trygghet : En studie i att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Dacke; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är dilemmat att trots att skolan är så viktig då den ger värdefull kunskap och också en social tillhörighet, ökar andelen elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro och följderna av detta kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några specialpedagoger och en kommuns samordnare för arbetet kring problematisk skolfrånvaro beskriver som centralt i arbetet med att främja närvaro och att identifiera och undanröja hinder i skolmiljön för att förebygga frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av samtal om sin sexuella hälsa ivårdmötet. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sara Lindberg; Carin Glans; [2021]
  Nyckelord :Care meeting; Conversations; Experiences; Patients; Sexual health; Erfarenheter; Patienter; Samtal; Sexuell hälsa; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan och påverkar individers välbefinnande. För att kunna ge en personcentrerad vård kan det vara av vikt att vara medveten om patienternas upplevelser av samtal om sin sexuella hälsa. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av symtom samt erfarenheter och agerande vid hjärtinfarkt – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Niklas Katrin Nydelius; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Myocardial infarction; Person-centred care; Symptoms; Women; Hjärtinfarkt; Kvinna; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både mänoch kvinnor i Sverige. Tidigare forskning visar att det kan vara en skillnad isymtombild mellan män och kvinnor vid hjärtinfarkt. Hälso- och sjukvården skavara jämlik. Trots detta kan det finnas skillnad avseende vårdens utformning ur ettgenusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Varför bild? : Grundskoleelevers uppfattningar om bildämnets relevans

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sara A. Lindberg; [2021]
  Nyckelord :photo elicitation; primary school; student’s perception; Visual Arts Education; visual culture; visual literacy; bildelicitering; bildundervisning; elevers uppfattning; grundskola; visuell kultur; visuell läskunnighet;

  Sammanfattning : This is a study of qualitative method that aims to investigate how compulsory school students perceive the content of Visual Art Education and the relevance of art education. The study is based on empirical methods that consists of semi-structured interviews with a total of 12 students in grades 6 and 9. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av bioinformatiska analysflöden för helgenomsekvenserade bakterieisolat i Python

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ellen Siggstedt; Sara Lindberg; Johan Borg; Shuai Shao; Michelle Renee Pap; Samuel Zargani; [2021]
  Nyckelord :analysflöde; Python; bakterieisolat; bakterier; typning; klustring; R; STEC; Campylobacter; Listeria monocytogenes;

  Sammanfattning : This study investigates the analyses and clustering of Campylobacter spp., Listeria monocytogenes and Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) at Livsmedelsverket. Livsmedelsverket is a control authority in Sweden. LÄS MER