Sökning: "Sara Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Sara Lindberg.

 1. 1. Intern employer branding ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ studie om erfarenheter och upplevelser kring arbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Lindberg; Sara Berglund; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Maslows behovstrappa; medarbetare; monetära och icke-monetära belöningar; organisationskultur;

  Sammanfattning : Idag ställs det höga krav på arbetsgivare att utmärka sig från sina konkurrenter för att kunna attrahera rätt kompetens samt behålla nuvarande personal, för att på så sätt kunna bli konkurrenskraftiga. Organisationer som aktivt utvecklar och skapar ett attraktivt arbetsgivarvarumärke kan både behålla och locka till sig arbetstagare, vilket gynnar företagens employer branding såväl internt som externt. LÄS MER

 2. 2. Femonationalism in a Nordic context : An analysis of the Finns Party and the Sweden Democrats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Selroos; [2022]
  Nyckelord :Femonationalism; populist radical right parties; the Sweden Democrats; the Finns Party; ideational analysis; VDP-triad;

  Sammanfattning : In the past decade, scholars have discovered how European populist radical right parties have increasingly resorted to instrumentalizing issues of gender equality within broader anti-immigration and anti-Islam campaigns. This phenomenon has been coined as femonationalism by sociologist Sara R. LÄS MER

 3. 3. Relationer, samsyn och trygghet : En studie i att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Dacke; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är dilemmat att trots att skolan är så viktig då den ger värdefull kunskap och också en social tillhörighet, ökar andelen elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro och följderna av detta kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några specialpedagoger och en kommuns samordnare för arbetet kring problematisk skolfrånvaro beskriver som centralt i arbetet med att främja närvaro och att identifiera och undanröja hinder i skolmiljön för att förebygga frånvaro. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av samtal om sin sexuella hälsa ivårdmötet. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sara Lindberg; Carin Glans; [2021]
  Nyckelord :Care meeting; Conversations; Experiences; Patients; Sexual health; Erfarenheter; Patienter; Samtal; Sexuell hälsa; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan och påverkar individers välbefinnande. För att kunna ge en personcentrerad vård kan det vara av vikt att vara medveten om patienternas upplevelser av samtal om sin sexuella hälsa. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av symtom samt erfarenheter och agerande vid hjärtinfarkt – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Niklas Katrin Nydelius; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Myocardial infarction; Person-centred care; Symptoms; Women; Hjärtinfarkt; Kvinna; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både mänoch kvinnor i Sverige. Tidigare forskning visar att det kan vara en skillnad isymtombild mellan män och kvinnor vid hjärtinfarkt. Hälso- och sjukvården skavara jämlik. Trots detta kan det finnas skillnad avseende vårdens utformning ur ettgenusperspektiv. LÄS MER