Sökning: "Sara Lovisin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Lovisin.

  1. 1. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Frida Johansson; Sara Lovisin; [2020]
    Nyckelord :urban miljö; ängsmark; biologisk mångfald; förvaltning; gestaltning;

    Sammanfattning : Sveriges befolkning växer och städer tar upp mer yta på bekostnad av grönytor. Detta har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Storskaliga jord- och skogsbruk, exploatering av naturresurser och förändrad markanvändning, bidrar till att många arter tar sin tillflykt till städer. LÄS MER